سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامی علی پور گلسفیدی – مدیر عامل شرکت مهندسی طراح ایمن گیتی
محمد رکنی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو کمیته فنی شرکت مهندسی طراح ایمن گیتی
بهنام رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (کارشناس شرکت مهندسی طراح ایمن گی

چکیده:

روش رولا برای ارزِِیابی خطر بروز آسیبهای اسکلتی – عضلانی در اندامهای فوقانی (ارزیابی سریع اندام فوقانی) یکی از روشها ی پ یشرفته ا ی است که با استفاده از مشاهده و امتیاز دهی وضعیت نواحی گردن، پاها و اعضای فوقانی از لحاظ میزان ریسک خطر ارز یابی می شوند. اجرای این روش مبتنی بر سه مرحله از قبیل: ثبت وضع یت انجام کار، سیس تم های امتیاز دهی و مشخص کردن سطوح اقدامات می باشد