سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سید محمد حسینی کردخیلی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
علیرضا مرتضائی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده:
این تحقیق به منظور پاسخ به این سوال که درتحلیل غیرخطی پاسخ حداکثر مولفه قائم زلزله چه تاثیری برروی نیروی محوری ستونهای ساختمان بتن آرمه و برای چه نسبتی ازمولفه قائم به مولفه افقی اهمیت دارد انجام گرفت ساختمانهای منظم درطبقات و پلان باتعداد طبقات 4و10طبقه کوتاه مرتبه و میان مرتبه باتوجه به استاندارد 2800 ایران تحلیل و طراحی شده و سپس با سه رکورد زلزله امپریال ولی نورثریج غزلی ازبکستان بااستفاده ازتحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت تاثیرمولفه قائم زلزله نیروی محوری ستونهای ساختمان بتن آرمه شناسایی گردید نتایج تحلیل دراین تحقیق نشان داد که مولفه قائم تاثیر قابل ملاحظه ای برروی نیروی محوری ستونهای ساختمانهای بتن آرمه دارد این مولفه بیشترین تاثیر را درنیروی محوری ستونهای داخلی ساختمانهای بتن ارمه دارد همچنین با افزایش تعدادطبقات اثراین مولفه کاهش می یابد