سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
قاسم پاچیده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:
شاخص های خسارت مختلفی در سالهای اخیر جهت پیش بینی میزان خسارت وارد بر سازه در اثر زلزله، معرف ی شده اند که هر کدام از آنها پارامترهای متفاوتی را برای مدل خسارت ساختمان بکار می گیرند. شاخص های خسارت اغلب به گونه ای نرمال می شوند که به ازای مقدار صفر هیچ خسارتی به سازه وارد نشده و به ازای مقدار 1 شکست یا انهدام کلی سازه اتفاق می افتد. به عبارت دیگر شاخص خسارت در واقع یک کمیت عددی برای ارزیابی میزان خسارت وارد بر سازه می باشد. همچنین در یک شاخص خسارت ممکن است ترکیبی از یک یا چند پارامتر برای محاسبه آن استفادهشود. در این مقاله سه شاخص خسارت جابجایی نسبی طبقه، شاخص استاندارد 2800 و شاخص پارک و انگ مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن بر روی قاب مورد مطالعه بررسی می شود. در انتها نیز معایب و مزایای هر شاخص ارزیابی خواهد شد