سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
حسن پاک نیت – دانشیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای مطالعه شاخص های مقاومت به خشکی در ارتباط با عملکرد و اجزای آن در جو، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل تنش خشکی و 16 ژنوتیپ جو زراعی و وحشی با چهار تکرار انجام شد . شاخص های کمی مقاومت به خشکی و صفات عملکرد و اجزای آن اندازه گیری شد. شاخص های HMP ،GMP ،MP و STI که همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش داشتند، به عنوان بهترین شاخص ها معرفی شدند . مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپ های آریوات، ارس، افضل و گوهرجو متحمل ترین و ژنوتیپ وحشی 2 حساس ترین ژنوتیپ ها از نظر شاخص های مذکور بودند . مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که ارقام آریوات، ارس، گوهرجو و Star/jerusa/em/Rihane-03 بیشترین و ژنوتیپ های وحشی 2، 1 و 3 کمترین عملکرد دانه را داشتند.