سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور خضری عفراوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
ولی اله محمدی – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
علی احمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

تنش خشکی مهم ترین تنش غیر زنده محیطی است که باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می شود. در این آزمایش تعداد 20 رقم بومی و 2 رقم تجاری گندم دورو م از نظر برخی صفات فنو لوژیک، فیزیولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی تحت شرایط تنش آبی و آب یاری طبیعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بررسی شدند . نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقاماختلاف معنی داری را برای اکثر صفات دارند و دارای تنوع بالایی می باشند. تنش باعث کاهش در صفات انداز ه گیری شده گردید و بیشترین کاهش در صفات وزن سنبله، محتوای نسبی آب و عملکرد دانه تک بوته مشاهده شد. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی تحت شرایط طبیعی و تنش آبی نشان داد که صفات اجزای عملکرد شامل تعداد سنبلچه در سنبله، وزن صد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله، همچنین عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و طول پدانکل همبستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد دانه داشتند . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در شرایط آبیاری طبیعی، صفات شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبلچه و روز تا گلدهی دارای اهمیت بیشتری می باشند. در حالیکه در شرایط تنش آبی وزن سنبله، تعداد د انه در سنبله، تعداد پنجه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک دارای اهمیت بیشتری هستند.