سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
احمد موسی پور گرجی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
امیراصلان حسین زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور دستیابی به ارقام با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، 25 رقم سیب زمینی طی دو سال (1382 و 1383) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. در طی دوران رشد صفات تعداد روز تا 50% گل دهی و غده زایی، تعداد و قطرساقه اصلی، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، وزن و تعداد غده در اندازه های مختلف بذری (کوچک تراز 35، بین 55-35 و بزرگ تر از 55 میلی متر) و پس از برداشت عملکرد غده، درصد ماده خشک و نشاسته، میزان قند های احیایی, وزن مخصوص, رنگ پوست و گوشت غده اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ارقام از لحاظ صفات عملکرد غده، ارتفاع بوته، تعداد غده کوچک تر از 35 میلی متر, تعداد و قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی و غده زایی اختلاف معنی داری وجود دارد. ارقام اسپریت، بانبا, ماریلا, شانون, جلی, اطلس, آلمرا, پاملا و آنا به ترتیب 50/11, 46/56, 43/47, 41/36, 41/22, 41/05, 40/53, 40/45 و 40/33تن در هکتار از بیشترین عملکرد غده برخودار بودند. رابطه عملکرد غده با ارتفاع بوته، وزن غده در بوته، تعداد و وزن غده بزرگ تر از 55 میلی متر مثبت و معنی دار بود. از نظر میزان قند های احیایی در ارقام آنا و پاملا کمترین مقدار مشاهده شد. بیشترین مقدار نشاسته را ارقام اسپیریت, اطلس و ماریلا به خود اختصاص دادند و برای صنعت نشاسته توصیه می شود. رقم ماریلا دارای بیشترین ماده خشک, بالاترین وزن مخصوص و کمترین قند احیایی داشت بدین لحاظ برای مصرف سرخ کردن مثل چیپس و خلال مناسب می باشد. ارقام بانبا, شانون, آلمرا و جلی دارای کمترین مقدار ماده خشک بوده و برای صنعت کنسرو سازی مناسب هستند.