سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امیرمظفر امینی – عضو هیئت علمی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
کبریا صبوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
سودابه سرابی – کارشناس ارشد گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در چارچوب ویشگیهای ساختاری اقتصاد ایران، بیشک بنگاه های کوچک و متوسط محوریتی ویشه در رشد اقتصادی و توسعه این کشور داشته، نقشی بیبدیل در ایجاد اشتغال ایفا میکنند. با توجه به تأکید برنامه چهارم توسعه اقتصادی به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، آییننامه اجرایی طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین (SMEs) در آبان ماه ۱۸۶۱ توسط دولت نهم به تصویب رسید. از ابتدای ابلاغ طرح، بانک کشاورزی بهعنوان بانکی تخصصی، حضوری فعال در اجرای طرح به عهده گرفت. هدف اصلی پشوه حاضر که برخاسته از انجام پژوهشی میدانی است، ارزیابی موفقیت طرح گسترش بنگاه- های کوچک اقتصادی زودبازده در نیل به هدف کارآفرینی، اشتغالزایی و افزای فرصت های شغلی از نظر مدیران و کارشناسان شاغل در بانکهای کشاورزی استان تهران میباشد. جامعه آماری پشوه را ۸۳ مدیر و کارشناس که در مدیریت ها و شعب بانک کشاورزی استان تهران مرتبط با طرح به کار اشتغال داشتند، تشکیل داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در مجموع، موفقیتطرح در تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزای فرصت های شغلی، از نظر جامعه آماری پشوه ضعیف ارزیابی شده است. این جامعه آماری همچنین تأثیر چگونگی اجرای آیین نامه ها را در میزان موفقیت طرح، بی از تاثیر ویژگی های محتوایی آن دانسته اند.