سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
بهزاد زمانی – گروه مطالعات ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

گسلش و تغییرشکلهای ثانویه توده سنگ اغلب سبب ضعیف شدگی و کاهش کیفیت آن شده و نتیجتاً باعث حساسیت بیشتر توده سنگ به فرسایش، لغزش و ناپایداری در پروژه های مهندسی می گردد. در طول مسیر تونل 4 سامانه انتقال آب سد آزاد به دشتروانسر حضور هر سه نوع لیتولوژی رسوبی، آذرین و دگرگونی و همچنین زونهای گسله فراوان در محل زمیندرز زاگرس جوان، زمینهتحقیق بر روی نحوه تقابل لیتولوژی و زونهای گسله را فراهم آورده است. در این مقاله، حساسیت توده سنگ به گسلش و خردشدگیبه دو صورت آزمایشگاهی و صحرایی و توسط آنالیزهای رگرسیون عددی مورد بررسی قرار گرفته و نقش فاصله توده سنگ ازنزدیکترین گسل و همچنین لیتولوژی در این فرایند بطور برجسته مشخص میشود.