سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نورمحمد ایکدری – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مجید نصیری – مسئول-گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام شد. با پیدایش مفهوم توسعه ارزیابیعملکرد خدمات، جهان وارد دوره جدیدی از ارزیابی عملکرد خدمات در سطح خرد و کلان شده است. هر سازمان در تلاش است تاعملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیطرقابتی، نیاز به بکارگیری سیستم های نوین اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. در این میان کارت امتیازیمتوازن، بعنوان تکنیکی که نارسائیها و نواقص روش های سنتی ارزیابی عملکرد راپوشانده است.درسال های اخیر به نقش ارزشیابیعملکرد توجه زیادی معطوف شده است.به عقیده صاحبنظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیت ها رابرای سازمان ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. کارت امتیازی متوازن یک سیستم اندازه گیری عملکرد است که در چهار جنبه مالی،رضایت مشتری، فرایندها و رشدویادگیری یک سازمان را ارزیابی می کند.