سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر وفاجو – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مجید محرمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

سیستمهای نت ناوگان همواره مهمترین پشتیبان سیستم سیر و حرکت ناوگان ، با هـدف بهینـه کـردن تو اناییهـای ماشین آلات به منظور رسیدن به حداکثر سیر و حرکت و کاهش فرسایش و خرابی ناوگان، شامل ۴ زیـر سیـستم تهیـه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات و ارزیابی و کنترل است . این سیـستم بـا ماشـین هـای گرانقیمـت و نقش حساس ایشان به عنوان یکی از شرایط جابجای ی با توجه به تغییر شرایط محیطـی، تغییـر خـصوصیات و انتظـارات مردم، سرعت تغییر تکنولوژی، تواناییها و منابع کارخانجات تعمیراتی دستخوش تغییرات بسیار می باشد کنترل باعـث از بین رفتن ماشین ها، رکو د ماشین ها و افت بالای ناوگان می گـردد لـذا ایـن سیـستم بـرای بهبـود اثربخـشی ناوگـان و برآوردن انتظارات صاحبان کارخانجات و ناوگان و مشتریان نیازمند به ارزیابی مستمر و اعمال اقدامات اصلاحی است . در این پژوهش سیستمهای نت ناوگان معرفی می شود و روش های ارزیـابی عملکـرد و نقـش حـساس آن در مـدیریت سیستم نت بیان می شود و روشی م تشکل از روش های کارت امتیازی متوازن و سنجش کارایی و اثربخشی تهیه و ارائـه شده است . با روش اثربخشی، شاخص های اثربخشی ناوگان استخراج و تحلیل می شود و با روش کارت امتیازی متـوازن شاخصهای مالی، مشتری، فرآیندهای نت و منابع و سیستمها و ارتباط بین ایشان مشخص می شود . در ادامه شاخصهای عملکردی این روش بیان می گردد . ایـن روش بـر ای اداره کـل تعمیـرات و نگهـداری شـرکت رجـا تهیـه شـده و بـرای سیستمهای نت ناوگان قابل توسعه می باشد .