سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علی ثریایی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده مدیریت.
سیدمحمدرضا نبویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
مهدی معصوم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
رضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

چکیده:
مدیران سازمان ها و ادارات جهت برنامه ریزی و کنترل سازمان خود، نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد واحدهای زیرمجموع سازمان خود دارند تا بتوانند واحدها را مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت واحدها آگاه شوند و پیشنهادات لازم را جهت افزایش عملکرد واحدها ارائه دهند.روش علمی تحلیل پوششی داده هاDEA از روش های متداول ارزیابی عملکرد می باشد که روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیمگیرنده ایست که هریک چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه ها، بانک ها و غیره. تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی عملکرد شعب ب انک کشاورزی استان البرز با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA در سال مالی 1393 برای رسیدن به اهداف پنج گانه ارزیابی عملکرد شعب، تعیین کارایی نسبی شعب، رتبه بندی واحدهای دارای کارایی نسبی، تعیین واحدهای مرجع برای واحدهای فاقد کارایی نسبی و تعیین منابع ناکارآمدی واحدها می پردازد. بنابراین در تحقیق حاضر، با هدف بررسی و شناخت مدل تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان البرز با استفاده از مدل مذکور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط از میان جامعه آماری که تعداد 20 شعبه از بانک کشاورزی استان البرز بود تعداد 20 شعبه انتخاب شدند. سپس با جمع آوری اطلاعات لازم که باروش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان البرز پرداخته شد. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین 20 شعبه مورد بررسی در بانک کشاورزی تعداد 6 واحد دارای کارایی نسبی بوده و 14 واحد دیگر دارای ناکارایی نسبی می باشند، و در پایان پیشنهاداتی برایمدیران ارائه شد.