سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مرسده بصیرابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدپرند
داوود جعفری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدپرند

چکیده:
ارزیابی عملکرد سازمان درمحیط صنعت همواره یکی ازاساسی ترین و مهمترین پیش نیازهای تدوین برنامه های بهبود برایسازمانها بودهاست تاانجا که یکی ازامورجاری سازمانها شناسایی نقاط قوت و ضعف شان می باشد امروزه درصنایع مختلف ازمدلهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی استفاده شده است که هریک بارویکردی متفاوت به تحلیل ابعادسازمان پرداخته اند یکی ازمدلهای راهبردی کارا دراین زمینه مدل کارت امتیازی متوازن است که به بررسی متعادل تمامی جنبه های سزمان می پردازد باتوجه به رسالت مشترک مدل کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیم گیری چندشاخصه درارزیابی وضعیت کارکردی سازمان این مقاله درصدد است تادرمحیط فازی به منظور مقابله با عدم قطعیتهای موجود درتصمیم گیری و بااستفاده ازمزایای دورویکرد کارت امتیازی متوازنو تکنیک تاپسیس فازی که ازروشهای جبرانی درتصمیم گیری چندشاخصه محسوب میشود رویکردی تلفیقی را به منظور ارزیابی عملکرد شرکت کارخانجات چینی ایران معرفی و بکارگیرد نتایج حاصل ازبکارگیری این رویکرد نشان میدهد وضعیت واحدتولید چینی سازی چهارم نسبت به سایر واحدهای تولیدی ازنظر عملکرد بطور میانگین درمجموع تمامی شاخصهیاه کارت امتیازی مطلوبتر است