سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی اکبر دماوندی – دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه سمنان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
محمدرضا یزدانی – دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه سمنان، کارشناس مدیریت ترویج منابع طبیعی، آبخیزداری و آموزش- سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:
خشکیدگی دریاچه ها و تالابها از مصادیق اصلی عدم نهادینه شدن مدیریت یکپارچه منابع آب و تخریب سرزمین در بسیاری از کشورهای جهان است. خشکیدگی دریاچه ارومیه نیز بعنوان یکی از الگوهای نادرست و عدم توجه به رویکرد توسعه پایدار در زمینه مدیریت منابع آبی می باشد. دلایل خشکیدگی دریاچه ارومیه موضوع مورد بحث کارشناسان و مدیران مربوط در سطوح محلی، ملی و حتی بین المللی است. مهمترین عواملی که منجر به خشکیدگی این دریاچه گردیده است شامل عوامل اکولوژیکی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. در این تحقیق از طریق بررسی ضعف ها، قوت ها، تهدیدها و فرصت های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از مدل راهبردی SWOT به ارائه راهبردهای مناسب در احیای آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که مجموع عوامل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی، سازمانی و مدیریتی سبب ایجاد این بحران شده است. همچنین نتایج حاصل بیانگر پیچیدگی بالا و تداخل عوامل خشکیدگی دریاچه ارومیه بوده که این مسئله لزوم بازنگری عوامل و ارائه سیاست های مناسب احیای آنرا ایجاب می نماید. بنابراین می توان اذعان نمود که خشکیدگی دریاچه ارومیه ناشی از ضعف ها و تهدیدهای فراوانی بوده است که رفع آنها نیاز به یک برنامه ریزی جامع، منطقی و مبتنی بر قوت ها و فرصت های موجود دارد.