سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشگاه سمنان
بیژن یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در دو دهه گذشته سدهای متعددی در سـاختگاههای خـارج از بـستر اصـلی رودخانـه طراحـی و سـاخته شـده انـد . سـاخت سـد در ساختگاههای خارج از بستر اصلی رودخانه به دلایل متنوع فنی و اقتصادی مورد توجه طراحان سد قرار گرفته است . امکـان کـاهش در هزینه های سیستم ان حراف آب دوره ساخت و سرریز، و همچنین هزینه ریسکهای ناشی از خطـر سـیلاب در حـین سـاخت و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه در زمان ساخت را می توان از اهم امتیازات این سدها دانست . علاوه بر موارد مذکور کاهش هزینه هـای خسارت مخزن، مسائل اجتماعی و زیست محیطی به همراه نسبت بالای سود به هزینه از دیگر دلایل طراحی اینگونه سدهاست . سد مخزنی در حال ساخت شیان یکی از این قبیل سدهاست کـه بـا توجـه بـه انتخـاب سـاختگاه مناسـب از نقطـه نظـر ژئـوتکنیکی، هیدرولوژی، هیدرولیک و … از توجیه فنی و اقتصادی بالایی برخوردار است .