سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ناهید جلیلی ابجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه شهرکرد
مهدیه سیف الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه شهرکرد
نبی اله یارعلی – استادیاردانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

چکیده:
گردشگری روستایی از فعالیت های گردشگری است که درآمدی اضافی را برای آن هایی که شغلی ثابت مانند کشاورزی و دامداری دارند، فراهم می آورد. گردشگری روستایی در چشم اندازهای بهسازی جای خاصی دارد کهشامل فعالیت های گردشگری در خارج از شهر است. البته گردشگری روستایی باید به صورت یک شیوه زندگی بر پایه عقاید مربوط به جوامع روستایی درک شود. سرچشمه بیشتر جاذبه های روستایی فرهنگ مردم ساکن در آنمنطقه است. گردشگری روستایی در نواحی روستایی اتفاق می افتد و درآمدی اضافی را برای روستاییان ایجاد می کند. هدف از این تحقیق این است که روستای بازفت چه قایلیتهای در بخش گردشگری دارد و چگونه می-توان این بخش را در این منطقه رونق بخشید. به این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با روش SWOT بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد که جمع نمرههای بدست آمده از ماتریس عوامل خارجی 9402 شده است که نشاندهنده غلبه تهدیدات بر فرصتها است و جمع نمرههای بدست آمده از ماتریس عوامل خارجی 9402 شده است که نشاندهنده غلبه تهدیدات بر فرصتها است که با توجه به ماتریس SWOT راهبرد پیشنهادی راهبرد تدافعی است.