سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عرفانیان – استادیار دانشکده م نابع طبیعی دانشگاه ارومیه
سحر بابایی حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از مهمترین موارد در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان زراعی، آگاهی از مقدار تابش خورشیدی دریافت شدهتوسط گیاه یا سطح زمین می باشد. با توجه به اینکه مقدار این پارامتر کلیدی در همه ایستگاههای هواشناسی کشور اندازهگیری نمی شود، در بیشتر مطالعات هواشناسی کشاورزی، استفاده از مدلهای تجربی در برآورد تابش نظیر آنگستروم-پرسکات در سطح کشور رایج است. استفاده از مدلهای تجربی علیرغم سادگی آنها نیاز به واسنجی داشته و باید ضرایب آنهااز قبل بدرستی برآورد شده باشد. در مطالعه حاضر از یک مدل فیزیکی ساده بنام مدل هیبرید برای تخمین تابش روزانهایستگاه سینوپتیک تبریز استفاده شده است. این مدل فیزیکی قادر است با استفاده از تعداد نسبتا کم پارامترهایهواشناسی شامل دما، رطوبت نسبی، فشار و ساعات آفتابی، میزان تابش روزانه را با دقت قابل قبولی برآورد نماید. برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل از معیارهای آماری MABE ،MBE و RMSE استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق بیانگر کارایی نسبتا بالای مدل هیبرید در تخمین تابش روزانه خورشیدی در ایستگاه تبریز می باشد.