سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن سلیسپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

طبق گزارشات متعدد ، خاکهای زراعی کشور به دلایل مختلف از جمله آهکی بودن خاکها ، بی کربناته بودن آب آبیاری، تنش خشکی در مزارع کشور و پائین بودن مواد آلی در خاکهای زراعی ، دچار کمبود شدید ریزمغذی ها خصوصاً آهن و روی می باشد . البته کمبود برخی از ریزمغذی ها نظیر آهن و روی گسترش جهانی داشته و حدود 30 % خاکهای کشاورزی جهان عمدتاً به دلیل آهکی بودن یا مصرف بی رویه کودهای فسفاته با کمبود یا کمی قابلیت جذب این عناصر مواجهند . (1) پنبه از جمله محصولات مهم و با ارزشی است که به دلیل وابستگی صنایع مختلف ریسندگی و بافندگی ، روغنکشی و … از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است . در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در خصوص نقش ریزمغذی ها در افزایش تولید محصولات زراعی از جمله پنبه در داخل و خارج کشور انجام شده است . نتایج تحقیقات ال – فولی (2001) در مصر نشان می دهد که محلولپاشی با محلول حاوی عناصر ریزمغذی باعث افزایش 14 درصدی عملکرد وش می شود ).3) اتیدال و همکاران (1997) گزارش می کنند که مصرف محلولهای حاوی عناصر ریزمغذی با بنیان EDTA باعث افزایش محصول وش پنبه می شود که این افزایش ناشی از افزایش تعداد قوزه های رسیده و کامل باز شده می باشد . نامدو و همکاران (1992) در هند گزارش کردند که محلولپاشی پنبه با یک محلول تجاری حاوی ریزمغذی های آهن ، منگنز ، مس ، روی و مولیبدن ، بیشترین مقدار وش پنبه را تولید می نماید ). 4) آنتر و همکاران (1978) در یک آزمایش مزرعه ای به این نتیجه رسیدند که مولیبدن و بر ضریب میکرونر را افزایش و مس آن را کاهش می دهد . طول الیاف تحت تأثیر مصرف ریزمغذی ها قرار نمی گیرد و بر اثر منفی روی این پارامتر کیفی دارد ). 2) رضایی 1377 گزارش می کند که مصرف 10 کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن ، 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 20 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک محصول وش پنبه را به ترتیب 42 ، 39 و % 32 افزایش می دهد