سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای ارزیابی مقاومت 50 لاین و رقم گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در پاییز 84-1383 در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج انجام گردید. در اوایل مرحله توسعه و تشکیل بذر شش عدد پوره در هر قفس که حاوی یک بوته گندم بود رها گردید . بعد از 40 روز در صد بذور سن زده در هر قفس و صفات مرفولوژیک ی رنگ دانه،پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل، کرک دار بودن گلوم، ارتفاع بوته، تراکم سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، تعداد پنجه، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، ، وزن هزار دانه و درصد سن زدگی انداز ه گیری گردید. بین درصد سن زدگی و صفات مرفولوژیکی رنگ دانه، پوشیدگی دانه توسط گلوم و گلومل، کرک دار بودن گلوم، ارتفاع بوته، تراکم سنبله، طول ریشک، تعداد پنجه، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، ، وزن هزار دانه همبستگی معن ی داری وجود نداشت و همبستگی منفی و معنی داری بین درصد سن زدگی و طول پدانکل مشاهده شد . از نظر صفت درصد سن زدگی لاین 8 و رقم گاسپارد با 82 و 75/6 درصد بیشترین و لاین 20 و لاین ساختگی 18 با 38/8 و 43/5 درصد کمترین درصد سن زدگی را داشتند . بر اساس درصد سن زدگی لاین 20 و لاین ساختگی 18 به عنوان مقاوم، لاین های 4، 7، 15، 18، 21، 26 ، 31 و فلات به عنوان نیمه مقاوم و لاین 8 و رقم گاسپارد به عنوان ژنوتیپ های خیلی حساس و بقیه به عنوان حساس از نظر مقاومت به سن شناسایی شدند.