سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی مازندران
هادی محمدزاده – مدرس گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی پیوند مازندران
مهیار باقرنیا – کارشناس امور دام جهاد کشاورزی شهرستان مهدی شهر

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثر سبوس گندم، سبوس برنج خام و سبوس برنج روغ نکشی شده بر مؤلفه های تولید و ترکیب شیر گاو هلشتاین در قالب طرح آماری مربع لاتین مکرر 3×3 (21 روز طول دوره) انجام شد. در این تحقیق از 9 رأس گاو هلشتاین با سه شکم زایش، با میانگین وزنی 50±600 کیلوگرم و تولید شیر با میانگین 2±30 کیلوگرم در روز استفاده شد . تیمارها شامل 15 درصد سبوس گندم، 15 درصد سبوس برنج خام و 15 درصد سبوس برنج روغن کشی شده بود . نتایج این تحقیق نشان داد که تغذیه گاوهای شیری با تیمارهای مختلف اثر معنی داری بر تولید شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی داشت (0/05>P). مؤلفه های درصد چربی، پروتئین، لاکتوز، کل مواد جامد شیر و مواد جامد بدون چربی و کلسیم شیر تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفتند . همچ ی نن تیمارهای مختلف، هیچ اثر معنی داری بر سطح ازت اوره ای شیر و ازت اور های خون نداشتند.