سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید حامد حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه موسسه آموزش عالی کوثر قزوین
حسن آقا براتی – استادیار گروه سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و موسسه آموزش عالی کوثر قزوین

چکیده:
دراین مقاله ازنرم افزاراباکوس abaqus 6.13-1 جهت مدلسازی و نحوه عملکرد بهینه منطقه کاهش یافته تیرRBS دراتصال با ستون کامپوزیت SRC تحت بارهای رفت و برگشتی تحت ایین نامه ATC24استفاده می کنیم ستون کامپوزیت روکش شده توسط بتن SRC steel-encased reinforced concrete یکی ازپیشرفت های اخیر درسازخت وسازکامپوزیت بتنی فولادی است این سیستم ترکیبی جدید متشکل ازصفحات فولادH-شکل بابتن است دراین مقاله ستون و تیرهای فولادی برای ارزیابی عملکرد لرزه ای درمنطقه کاهش یافتگی rBS مورد ازمایش قرارگرفتند برای سهولت درساخت وساز ارماتورهای عرضی خاموت درمنطقه اتصال مورداستفاده قرارگرفت و مقطع تیرکاهش یافته درنزدیکی محل اتصال معرفی شد علاوه براین به منظور افزایش مقاومت برشی درمحل اتصال دوصفحه تقویتی به دورازجان ستون قرارداده شد باتوجه به تغییر پارامترفاصله محل کاهش یافتگی ازبرستون وثابت باقی ماندن سایرپارامترها و بهدنبال آن مدلسازی 3نمونه جداازهم به این نتیجه رسیدیم که بهترین موقعیت درنمونه 2واقع می شود