سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هانیه کلانتری دهقی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سهیلا فارسی – دانش آموخته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه ملایر

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی زنان و مردان تحصیل کرده از جمعیت و تنظیم خانوادهصورت گرفته است. اجرای آن به صورت توصیفی و با کمک پرسشنامه انجام گرفته است . جامعه موردبررسی افراد متأهل تحصیل کرده دانشگاهی بودند. تعداد افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند 100 نفربودند. از این تعداد 25 نفر زن و 25 نفر مرد واحد تنظیم خانواده را در دانشگاه گذرانده بودند و همینتعداد این واحد را نگذرانده بودند. روش نمونه گیری نیز تصادفی بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اعتبار آن 0/95 0 و روایی آن توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها به وسیله آزمون تی مستقل و آزمون آنوا انجام شد . نتایج پژوهش نشان داد که زنان و مردان از نظراطلاعاتشان در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده تفاوت معناداری نداشتند. افرادی که مورد بررسی قرارگرفتند بیشتر ترجیح می دادند از مشاور تنظیم خانواده برای کسب اطلاعاتشان استفاده کنند . علاوه براین تفاوت معناداری میان اطلاعات پاسخگویان شاغل و بیکار در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده مشاهدهنشد. همچنین میان روابط پیش از ازدواج افراد با یک غیر همجنس و میزان اطلاعات آنها در زمینهمباحث جمعیت و تنظیم خانواده رابطه ای وجود نداشت.