سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا اسماعیلی – مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدهای استان خوزستان، معاونت بهره برداری
ارش بقال نژاد – رییس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوضه آبریز کارون بزرگ، معاونت بهره

چکیده:

شکی نیست که بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها با ورود به مخازن سدها نه تنهـا در حجـم پـیش بینی شده مخزن ( حجم مرده ) بلکه با ته نشینی در حجم فعال مخازن ، مشکلاتی را در بهـره بـرداری از تاسیسات خروجی ایجاد و حتی آمار ( دبی ورودی _ مبنا و پایه هرگونه مطالعات ) را نیز دچار ابهام سا خته است از اینرو تابحال رسوبسنجی و مطالعات متعدد بر روی میـزان رسـوبات ورودی بـه مخـازن سـدهای استان خوزستان به ویژه سددز انجام گردیده است لیکن علیرغم چندین بار هیـدروگرافی ( رسویـ سنجی ) بدلیل عدم امکان قضاوت نهایی در خصوص صحت و دقت نتایج ، هیچکدام از عملیات های انجـام شـده علیرغم هزینه و زمانبری بسیار تایید نشده و تا قبل از این تحقیق هنوز منحنی های سطح _ حجـم _ اولیـه استفاده میشد لذا با این تحقیق ضمن ایجاد امکان ارزیابی نتایج رسوبسنجی ه ا با توجه به شـبیه سـازی دبی ورودی به مخزن ، استفاده از روابط بالانس مخزن و رونـد تغییـرات و نوسـانات آب و رودی ، نتـایج رسوبسجی ها مورد قضاوت واقع و نتایج جدید رسوبسنجی در بهره برداری استفاده شد