سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیده افرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
علی سلگی – استادیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
درمناطق فعال زمین شناسی ارتباط هماهنگی بین اشکال توپوگرافی سطح زمین وسیستم های هیدرولوژی وجود دارد بطوریکه میتوان یک براورد کمی بین فعالیت های نئوتکتونیکی وفرایندهای سطح زمین انجام داد و به تبیین و مدل بندی تکامل چشم انداز زمین پرداخت هدف ازاین پژوهش مطالعه و شناسایی فعالیتهای تکتونیکی بااستفاده ازشاخصهای ژئومورفومتری درمنطقه بیساران برای مقابله با تاثیرات احتمالی این حرکات می باشد دراین پژوهش نقشه های توپوگرافی زمین شناسی تصاویرماهواره ای ومدلرقومی ارتفاعی DEM به عنوان داده های اصلی تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند سپس با استفاده ازشاخصهای ژئومورفیک که شامل شاخص سینوسیته جبهه کوهستان Smf شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع VF عامل عدم تقارن حوضه AF گرادیان طولی رودخانه SI عامل تقارن توپوگرافی t , انتگرال هیپسومتری ومنحنی هیپسومتری Hi وضعیت منطقه ازنظر میزان فعالیت های تکتونیکی موردارزیابی قرارگرفت ازترکیب این شاخص ها با یکدیگر رابطه شاخص فعالیت های تکتونیکی lat بدست امد نتایج بررسی نشان داد که طبق مقادیر شاخص فعالیت های تکتونیکی LAT منطقه ازلحاظ فعالیت های نئوتکتونیک دررده متوسط قراردارد