سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن براتی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عباس فتاحی می آبادی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پدیدار شدن تجدید ساختار در سیستم های قدرت و دسترسی آزاد به شبکه انتقال متضمن تحقق یک رقابت سالم در مبادله توان است و پرشدگی خطوط انتقال می تواند به عنوان یک مشکل جدی مانع از ایجاد این رقابت سالم باشد و بازار برق را از دستیابی به اهدافش باز می دارد . از آنجا که ادواتFACTS و بویژه UPFC ، شرایط و امکان کنترل پارامترهای مؤثر بر توان
انتقالی در سطح شبکه انتقال را فراهم می سازد، استفاده از این ادوات برای مدیریت پرشدگی خطوط توأم با جبران افت ولتاژ باس های شبکه مفید است .
در این مقاله، ضمن مروری بر بازارهای کوتاه مدت تبادل انرژی الکتریکی، مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و مدلسازی مناسبUPFCدر مطالعه پخش بار، از پخش بار بهینهOPFدر ترکیب
با UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در مدل بازار اشتراکی استفاده شده است . نتایج شبیه سازی روی شبکه 30 شینه IEEE ارائه شده و بررسی نتایج نشان می دهد که با حضور UPFC مشکلات و محدودیت های ناشی از پرشدگی خطوطانتقال قابل رفع شدن می باشد . بطوریکه سبب کاهش هزینه تولید ( افزایش رفاه اجتماعی ) ، کاهش هزینه پرشدگی خطوط، بهبود
پروفیل ولتاژ، و نهایتاً کاهش و یکسان سازی قیمت حاشیه ای محلیLMP در باس های شبکه خواهد شد .