سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید جهانگیر فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزگوه – دانشکده میریت
میثم الیاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزگوه – دانشکده میریت
محسن امامی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزگوه – دانشکده میریت

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی بر اساس الگوی INVEST (مطالعه موردی : مدیریت شعب در بانک کشاورزی استان مازندران) می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که وضعیت یازگیری سازمانی در مدیریت شعب یانک کشاورزی استان مازندران چگونه است؟ و بر اساس مولفه های الگوی INVEST سولات تحقیق شکل می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان مدیریت شعب در بانک کشاورزی استان مازندران به تعداد ۷۷ نفر می اشد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه این تحقیق ۶۳ نفر بدست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمانی است که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده می شود که از روایی قضاوتی برخوردار بوده و چون ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۵۵ بدست آمد نشان داد که از پایایی لازم نیز برخوردار است و بر اساس تمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع شده است. پس از جمع آوری داده ها از آزمون توزیع دو جمله ای برای پاسخگویی به سوالات استفاده شد و نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت شش مولفه فراگیران با انگیزه ، فرهنگ پرورش دهنده ، دورنما برای یادگیری ، یادگیری افزایش یافته ، مدیریت حمایتی و ساختار قابل تغییر در مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سطح متوسط به بالا می باشند. در پاسخ به سوال اصلی تحقیق نیز نتیجه شد که وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سطح متوسط به بالا می باشد. بر اساس آزمون فرید من اولویت مولفه ها به ترتیب دورنما برای آینده ، مدیریت حکایتی ، فرهنگ پرورش دهنده ، کارکنان با انگیزه ، ساختار حمایتی و یادگیری افزایش یافته است.