سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

برای ارزیابی ویژگی های الیاف شترهای یک و دوکوهانه و آمیخته آنها از الیاف ناحیه پهلوی راست تعداد 49 شتر نر و ماده یک و دوکوهان و آمیخته در سن یک سالگی نمونه برداری شد . تمام صفات الیاف به جز درصد پوشش زیرین متاثر از نژاد بود، بطوری که قطر الیاف پوشش زیرین شترهای یک کوهانه (0.6±21.6 میکرون) با آمیخته (0.5±18.6 میکرون) و با شترهای دوکوهانه (0.86±16.4 میکرون) تفاوت معنی دار داشت (p<0.001) و طول دسته الیاف شترهای یک کوهانه (0.5±8.3 سانتی متر) با دو کوهانه (0.7±5.5 سانتی متر) در سطح (p<0.005) تفاوت معنی دار داشتند. دامنه مقدار کرک خالص بین (13.8 و 85.8 درصد) متغییر بود که به شترهای نر دوکوهانه تعلق داشت. میانگین این صفت در بیده شترهای یک کوهانه با دورگ و شترهای دوکوهان بترتیب با مقادیر (4±54، 3.3±64.3 و5.6±65.6 درصد) تفاوت داشت (p<0.01). همبستگی ساده بین قطر الیاف کرک با درصد الیاف مدولائی و الیاف بدون مدولا بترتیب برابر (0.5+ و 0.59-) بود. بین مقدار پوشش زیرین با درصد الیاف مدولائی همبستگی منفی (0.3-) و با درصد الیاف بدون مدولا همبستگی مثبت (0.4+) وجود داشت.