سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هما مسعودی ثانی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
یوسف قادرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:
گردشگری از پدیده های مهم عصر حاضر بوده و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قلمداد می شود که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری،نقش مؤثری در توسعه مناطق شهری و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. شهرستان جویبار به عنوان یکی از شهرستان های کمتر توسعه یافته ی کشور و همچنین مازندران علی رغم د ارا بودن جذابیت های متنوع گردشگری، به لحاظ کسب درآمد هنوز نتوانتسه است به طور مطلوب از آن استفاده نماید و قطعاً برای شناسایی و بهبود وضعیت گردشگری شهرستان جویبار باید کلیه ی عوامل از نقاط مثبت، منفی، ظرفیت و پتانسیل ها شناسایی گردد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گ ردآوری اطلاعات شامل کتابخانه ای و میدانی سعی بر آن دارد تا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT ضمن معرفی نقاط قوت و ضعف به ارائه راهبرد در جهت توسعه صنعت گردشگری شهرستان مورد مطالعه بپردازد. یافته ها نشان می دهد که شهرستان جویبار به رغم دارا بودن از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، با کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات و مسائل مدیریتی مواجه است. شایان ذکر است اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل بیشتر مسئولان و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم از راهکارهای مهم توسعه گردشگری در شهرستان جویبار است.