سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسدالله سلمانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور شرکت توزیع نی
محمدصادق سپاسیان – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور شرکت توزیع نی
مسعود سیوانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور شرکت توزیع نی

چکیده:

تبدیل انرژی شـیمیایی بـه انـرژی الکتریکـی در نیروگاههـای گازی با بازده ای حدود 22 درصد و در نیروگاههـای بخـاری با بازده ای حدود 31 درصد صورت میگیـرد علیـرغم قیمـت بالای انرژی الکتریکی و بازده کم نیروگاهها و آلودگی فـراوان آنها به علت سهولت انتقال و بهره برداری و توزیع و سـادگی تبدیل انرژی الکتریکی به سایر انواع انرژی تقاضای استفاده از این نوع انرژی روز به روز افزایش مـی یابـد بـا توجـه گـران قیمت بودن این نوع انرژی ( به علت تلفات زیاد و بـازده کـم نیروگاهها ) استفاده بهینه و به جا از آن ضروری است و باید از اتلاف آن جلوگیری نمود متاسفانه تلفات انرژی در کشـور مـا بسیار بالا می باشد تنها حدفاصل بین نیروگاهها و محل هـای مصرف %18 از انرژی تولید شده به هـدر میـرود ایـن مقـدار برای کشورهایی مانند ژاپن، چین وکره به ترتیب برابر 3/9 ، 4 ، 5/4 درصد است . مطالعات نشان میدهد که حدود %66 یا 3 2 از مقدار تلفات عنوان شده ناشی از بخش توزیع است . و در این میان پایین بودن ضریب قدرت بیشترین نقش را در مقدار تلفات دارد . در این مقاله خازنگذاری در دو سطح ولتاژ فشار ضعیف و فشارمتوسط با استفاده از نرم افزار شبیه ساز MODEC در هشت فیدر فشارضعیف و پنج فیدر فشار متوسط مورد مطالعه قرار گرفته و منافع حاصل از آن با توجه به ملاحظات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است