سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امین دبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کبرا پورعبدالله قهفرخی –
امید معینی جزنی –
احمد بحرینی –

چکیده:
دراین مقاله سعی شده است که روش سیلاب زنی ابی و همچنین سیلابزنی شیمیایی برمکانیزم بازیافت نفت درمخازن شکافدارایران توسط بررسی سه ازمایش متفاوت که بوسیله محققان ایرانی انجام شده است مورد ارزیابی و مقایسه قرارگیرد درازمایش اول اثریک سورفکتانت آنیونی بدون حضور مواد دیگر درازمایش دوم اثرتزریق پلیمر به تنهایی و همچنین درازمایش سوم اثرسورفکتانت انیونی و سورفکتانت کاتیونی در حضور الکالین و نمک کلرید سدیم برمکانیزم بازیافت نفت مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازتحقیقات نشان میدهد که تزریق اب درمخازن شکافدار چندان موفق نیست زیرا توانایی ماتریس دراشام آب تزریقی و جابجایی نفت به سیستم شکاف ضعیف است یکی ازموثرترین روشها برای بهبود سییلاب زنی ابی روش تزریق مواد شیمیای می باشد همچنین دراین تحقیق اثرطول شکافها و جهت گیری آ«هاب ربازیافت نفت مورد ارزیابی قرارگرفته شد نتایج نشان میدهد که هرچه طول شکاف بیشتر باشد بازیافت نفت کاهش می یابد هم درسیلاب زنی آبی و هم درسیلابزنی شیمیایی بهترین بازیابی مربوط به سازند شکافدار افقی می باشد.