سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۳۰
نویسنده(ها):
مصطفی یحیی آبادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان- دانشجوی دکتری
علیرضا صدوقی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:
برقراری ارتباطات مخابراتی امن و پایدار برای نیروهای نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است و عوامل طبیعی از جمله صاعقه میتوانند این هدف را مختل نمایند. بنابراین صاعقهگیرها و سیستم های حفاظت در برابر صاعقه طراحی و ساخته میشوند. در این مقاله پارامترهای مختلفی که میتواننددر محاسبات عملکرد حفاظتی صاعقهگیر دکلهای مخابراتی و رادیویی مؤثر باشند مورد بررسی قرار گرفتهاند. از جمله این پارامترها میتوان به تأثیر لیدرهای بالارونده، سرعت حرکت لیدرها، تأثیر ارتفاع دکل مخابراتی و همچنین اثر ولتاژ شکست الکتریکی هوا اشاره نمود.در اینجا از یک مدل آنالیزعددی مبتنی بر تئوری بارهای فرضی به نام روش انتشار گام به گام صاعقه برای به دست آوردن احتمال فرار صاعقه از صاعقهگیر و برخورد مستقیم آن به آنتن مخابراتی و رادیویی استفاده شده است. بدین منظور لیدر پایینرونده صاعقه، دکل مخابراتی، آنتنها، صاعقهگیر و لیدرهای بالارونده از اجسام روی زمین شبیهسازی شدهاند. کلیه شبیهسازیها و محاسبات به صورت سه بعدی و با در نظر گرفتن اثر زمین انجام شده است. به ازای تمامفضای بالای دکل مخابراتی و هر جریان صاعقه، مسیر انتشار صاعقه به صورت گام به گام تعیین گردیده و مشخص میگردد که برخورد نهایی به کدامیک از اجسام روی زمین صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب محدوده صاعقههای برخوردکننده به آنتن و لذا عملکرد موفق و ناموفق سیستم حفاظتی تعیین میگردد. این پروسه در مراحل مختلف تکرار شده و در هر مورد نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.