سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود جهانی –
بهرام موحد –
نیلوفر محمدی اکبری –

چکیده:

میدان گازی پارس جنوبی، یکی از میادین جنوب غربی ایران در حوضه رسوبی زاگرس بوده و شامل دو مخزن کنگان و دالان است. سازند دالان به گروه دهرم تعلق دارند و از مهمترین مخازن گازی در ناحیه خلیج فارس محسوب می شوند. ارزیابی خواص پتروفیزیکی در چاه مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات نمودار های چاه پیمایی و مغزه ها انجام گرفت. برای ارزیابی دقیق، تصحیحاتلازم بر روی نمودار ها با در نظر گرفتن محل های ریختگی، اثرات محیطی، اثرات گاز و شیل انجام شد. بعد از انجام تصحیحات، لیتولوژی سازند دالان با استفاده از کراس پلات های: نوترون – چگالی، نوترون – صوتیM-NپلاتMID پلات تعیین شد. با توجه به لیتولوژی، حجم شیل، حضور نهشته های تبخیری وتخلخل، سازند دالان به دو بخشK و 4 K3 تفکیک شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بخشK4سازند دالان از نظر مقدار اشباع شدگی، تخلخل و لیتولوژی شرایط یک مخزن مناسب را دارد.