سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آرش رحیمی پوستین دوز – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فرهاد خوشبخت – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.
مجید نبی بیدهندی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، تهران، ایران

چکیده:
تخلخل، درجه اشباع شدگی و تعیین سنگ شناسی یک سازند از مهم ترین خواص پتروفیزیکى به شمار می آیند. به-منظور ارزیابی پتروفیزیکی یکی از چاه های کربناته، واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران از نگارهای چاه-پیمایی نظیر نوترون، چگالی، صوتی، گاما و نمودارهای مقاومتی استفاده شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی توزیع پارامترهای پتروفیزیکی، تعیین تخلخل و اشباع شدگی و تعیین سنگ شناسی چاه مورد مطالعه می باشد. پس از ویرایش و اعمال تصحیحات مورد نیاز بر روی نگارهای چاه پیمایی، پارامترهای پتروفیزیکی مخزن مورد مطالعه با استفاده از روش احتمالی توسط نرم افزار ژئولاگ تعیین و بررسی شد. پس از ارزیابى نهایی چاه، سازند آسماری به-دلیل ضخامت زیاد برای مطالعه دقیق تر به 9 زون تقسیم گردید. درنهایت پارامترهای پتروفیزیکی از جمله تخلخل، اشباع آب و هم چنین سنگ شناسی زون های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای تعیین سنگ شناسی، همه نگارهای تخلخل (نوترون، چگالی، صوتی) به همراه نمودار فتوالکتریک به کار برده شدند. با استفاده از نمودارهای متقاطع مختلف از جمله نمودار متقاطع نوترون-چگالی، دولومیت وکلسیت به عنوان لیتولوژی غالب برای زون های مختلف این چاه تشخیص داده شد. میانگین تخلخل کل و اشباع آب کل در سازند مورد مطالعه به ترتیب 11 و 70 درصد، متوسط تخلخل مفید 4 درصد و میانگین اشباع آب مفید 50 درصد به دست آمده است.