سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
زهرا مشایخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی کدخدائی –
علی سربی –

چکیده:
سازند سروک درگروه بنگستان با سن کرتاسه میانی آلبین – سنومانین یکی ازمخازن نفتی با اهمیت درحوضه زاگرس محسوب می شود توصیف ویژگیهای مخزن فرایندی است که به موجب آن ذخیره نهایی قابل استحصال افزایش یابد ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات و سرشت مخزن ازجمله مطالعاتی است که بدین منظور صورت میگیرد دراین پژوهش با استفاده ازنگارهای چاه پیمایی یک حلقه چاه انتخاب شده ازساند سروک و بهره گیری ازنرم افزار تخصصی GEOLOG 6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی Probablistic) پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل تراوایی حجم شیل اشباع آب و لیتولوژی مورد ارزیابی قرارگرفت این مخزن به 8 زون تقسیم شده کهدرهرزون دارای لیتولوژی و اختصاصات پتروفیزیکی مربوط به خود است براساس ارزیابی های به عمل آمده زونهای سروک 3و4 بهترین کیفیت مخزنی را دربین زونهای دیگر دارامی باشند.