سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سرور خرم دل – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه زیرک کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده:
روشهای مختلفی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیتهای مختلف کشاورزی وجود دارد که کارکردهای زیست محیطی و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظامهای زراعی را مورد بررسی قرار میدهند. شش روش مهم برای ارزیابی کارکردهای فعالیتهای مختلف شامل اثرات زیست محیطی شامل نقشه-برداری خطرات زیست محیطی، ارزیابی چرخه حیات LCA ، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیستم چندعاملی، رهیافت برنامه نویسی خطی چندگانه و شاخصهایزیست محیطی کشاورزی میباشند. در این میان، – LCA ، روشی مناسب برای ارزیابی فعّالیتهای کشاورزی میباشد که با استفاده از محاسبه و ارزیابی دو مؤلفه میزانمصرف منابع و انتشار انواع آلایندهها نظام را مورد ارزیابی قرار میدهد. هدف از این رویکرد، بررسی اثرات زیست محیطی تولید، استفاده و دفع محصولات مختلفمیباشد. انواع گروه های مؤثر مورد استفاده برای ارزیابی چرخه حیات در فعّالیتهای کشاورزی شامل توانایی بالقوه تخلیه منابع غیرزنده، تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم، ایجاد سمیت، اسیدی شدن/ شور شدن اراضی و اوتریفیکاسیون هستند. پس از محاسبه LCA که در چهار مرحله تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج تعیین میشود، میتوان نظامهای مختلف را بدقت ارزیابی و نظام مناسب را با توجه به کاهش تخلیه منابع و حفظ محیط زیست انتخاب نمود