سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهشید عباداردستانی – دانشجوی مدیریت کشاورزی
علی کیانی راد – استادیار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

چکیده:
امروزه روند افزایش رشد جمعیت لزوم تامین غذای آنها و درنتیجه فشاربیشتر برمنابع موجود که خود می تواند محیط زیست و حیات نسلهای آتی را با خطر مواجه سازد باعث توجه بیشتر کشورهای جهان به توسعه پایدار درکشاورزی شده است کمبود منابع آبی یکی ازمهمترین موانع توسعه کشاورزی افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی ازعوامل دستیابی به توسعه پایدار است هدف ازتحقیق حاضر تدوین چارچوبی برای ارزیابی پروژه های تامین آب کشاورزی با توجه به شاخص های توسعهپایدار با بهره گیری ازتکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره و ازمودن آن درقالب اجرای یک مطالعه موردی درجهت تحقق مدیریت بهینه تامین آب کشاروزی است اصلی ترین مشخصه این ارزیابی تعیین یکسری شاخص جهت بررسی پایداری و فراهم آوردن امکان مشارکت ذینفعان درفرایند ارزیابی پروژه ها است برای این منظور تعدادی ازپروژه های تامین آب کشاورزی درحوضه آبریز پلدشت دراستان اذربایجان غربی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید است تکنیکهای تصمیم گیری topsis به عنوان روشهای منتخب ارزیابی مورد بررسی قرارگرفت نتایج بررسی ها نشان داد کارایی تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فوق را درارزیابی پروژه ها براساس معیارهای توسعه پایدار نشان میدهد.