سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا سمیعی – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست(مهندسین مشاور قدس نیرو)
محمدابراهیم رئیسی – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست(مهندسین مشاور قدس نیرو)

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار در جهان امروز در خصوص بهره برداری بهینه از تمام منابع مطرح بوده و با توجه به شرایط اقلیمی خشک حاکم بر پهنه فلات ایران ، استفاده پایدار از منابع آب مهمترین رکن توسعه طرحهای مزبور قلمداد می شود ارزیابی زیست محیطی – اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب با هدف تولید انرژی برقابی یا کشاورزی بطور همزمان همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان و مسئولان انجام اینگونه پروژه ها بوده اس ت.دراین مقاله ضمن معرفی روش های ارزیابی چند معیاره طرحها، از روش ( Analytic Hierarchy Process) A.H.P جهت ارزیابی زیست محیطی-اقتصادی پروژه های تولید انرژی برقابی رودبار لرستان و بهشت آباد و همچنین یک پروژه مفروض با هدف توسعه کشاورزی استفاده شده است . معیارهای مورد توجه عبارتند از : میزان جابجایی جمعیت ، اثرات زیست محیطی ، میزان تولید انرژی ، میزان اراضی تحت کشت ، سود خالص سالیانه ، نرخ بازده داخلی ،کاربری اراضی و سرمایه گذاری تولید که با توجه به آنها سه طرح فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که طرح با هدف توسعه کشاورزی با توجه به ارزیابی چند معیاری انجام شده ، بهترین گزینه و پس از آن پروژه های تولید انرژی برقابی رودبار لرستان و بهشت آباد قرار دارند . در حالیکه بررسی های صرفا" اقتصادی ، پروژه رودبارلرستان را به عنوان بهترینپروژه از میان پروژه های فوق معرفی می نماید