سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – دکترای مدیریت سیستم و بهره وری و استادیار دانشگاه فردوسی
مهسا حمیدی – کارشناس برق _ الکترونیک و دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ا
احمد احمد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و هیات علمی موسسه آموزش عالی عطار

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی کارایی و اثر بخشی نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق کارکنان ستادی شرکت برق منطقه ای خراسان و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss می باشد . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که میزان کارایی و اثر بخشی نظام پیشنهادات شرکت برق منطقه ای خراسان در حد بالا و قابل قبولی است ولی در زمینه برخی مولفه های فرعی از قبیل اجرای به موقع پیشنهادات و تبلیغات کافی، این سیستم دارای ضعف می باشد ،که بایستی برای رشد و ارتقای سیستم اصلاحاتی صورت پذیرد ، در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است .