سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شیرین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
منوچهر فربودی – استاد و مدیر گروه رشته خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناصر نظری – معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر تعیین تناسب اراضی برای زراعت گندم در منطقه میانه می باشد. این تحقیق در سطح مطالعات نیمهتفصیلی خاکشناسی به انجام رسید و اطلاعات و آمار هواشناسی منطقه پس از استخراج، پردازش گردیده و اطلاعاتی همچون تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از روش بلانی-کریدلFAO محاسبه شد. نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه گندم از جداول سایس 1993 اقتباس گردید. محصول گندم براساس سطح زیر کشت و میزان عملکرد به عنوان استفاده عمده در زراعت آبی انتخاب و با مقایسه نیازهای آن با خصوصیات منطقه کلاسهای تناسب آن تعیین گردید. تجزیه دادههایبارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طول دوره رشد حدود 93 روز بوده و از 13 آذر ماه شروع و در 15 اسفند ماه خاتمه مییابد.کلاس تناسب اقلیمی برای گندم نسبتاً مناسبS2بهدست آمد. کلاس تناسب اراضی منطقه برای گندم به روش استوری و ریشه دومS2تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مهمترین عامل محدودکننده در منطقه برای کشت گندم اقلیم آب و هوا میباشد