سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر شکفته – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج –

چکیده:

تکنیک پیش پردازش MVF یک روش مقاوم سازی ویژگی های استخراج شده گفتار نسبت به تنوع ات نویزی بوده که با اعمال روش های تفاضل میانگین، هنجارسازی به واریانس و فیلترنمودن دنباله های زمانی ویژگی های استخراج شده در حوزه کپستر وم به مشابه سازی سیگنال نویزی به سیگنال تمیز در جهت مقابله با اثر تخریبی نویز می پردازد. در مقاله حاضر به بررسی نوع ویژگی های انتخاب شده، پیکره بندی مطلوب ویژگی ها برای اعمال به مدل بازشناس و نوع فیلتر بهینه دنباله های زمانی پرداخته شده است .نتایج آزمایشات نشان م ی دهد که اعمال روشMVF بر روی بردار ویژگی های استخراج شده استاتیک و دینامیک MFCC به همراه ضریب صفرم آن ) با استف اده از فیلتر ARMA درجه 1 بهترین نتایج را با مدل شبکه عصبی در بازشناسی سیگنال گفتار خصوصاً در شرایط نویز شدید به همراه داشته است . همچنین در این مقاله اعمال انواع روش های پیش تاکید بر روی سیگنال گفتار و پیاده سازی انواع لیفتر بر روی ضرایب کپسترال در جهت افزایش میزان بازشناسی بررسی شده است.