سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شاهرودی – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی – شرکت ملی نفت ایران
مریم جعفری – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی – شرکت ملی نفت ایران
حمیدرضا نی ساز – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

افزایش سهم گاز در سبد انرژی از سیاست های کلان اقتصادی کشور محسوب می شود . دشواری انتقال گاز طبیعـی از مبـادی تولید به مقاصـد مصـرف بـه علـت گسـتردگی دامنـه منـاطق گازرسانی، وابستگی میـزان مصـرف گـاز طبیعـی بـه شـرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه ای و اهمیت امنیـت عرضـه گـاز طبیعی بخش خانگی – تجاری مناطق گازرسانی سراسر کشور در ماههای سرد سال به منظور تأمین نیازهای راحتی و شرایط آسایش جامعه از جمله دلایلی است که ضـرورت بکـارگیری روش مدیریت منطقه ای عرضه و تقاضای گاز طبیعی را خا طر نشان می سازد .
در این مقاله ضمن مرور چالشهای فراروی تأمین تقاضای گاز طبیعی که سیستم عرضه گاز کشور در بلندمدت بـا آن روبـرو خواهد بود، تأثیر اعمال روشهائی نظیر ذخیره سازی زیرزمینـی گاز طبیعی و کاهش مصـرف انـرژی در بهینـه سـازی سیسـتم عرضه و تقاضای گاز طبیعـی مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد . مدیریت منطقه ای عرضه و تقاضای گاز طبیعی نیـز بـه عنـوان ابزاری معرفی می شـود کـه مـی تـوان در چـارچوب آن از دو روش فوق در راستای بهینه سازی عملکرد صنعت گاز کشـور در بلندمدت استفاده نمود .