سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی یعقوبی – دکترای جامعه شناسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:
هدف اصلی این مقاله استفاده از استعاره بمثابه رویکردی نوین در نظام آموزشی است. پس از ارایه رویکردهایمختلف در عرصهی استعاره، در قالب رویکردهای سنتی و معاصر به نقش آن در نظام تعلیم و تربیت می-پردازد. روش اصلی این مقاله بر اساس مطالعه اسنادی است. نتایج مطالعه در خصوص استعاره ها نشان میدهد که آنها دارای خصلت چندکارکردی اند و از جوانب مختلف معرفت بخش و شناخت افزا هستند. سرانجامبسیاری از نقش های استعاره از قبیل نقش های اکتشافی، اقناعی، تأویلی، انگیزشی و… دارای کارکردهایآموزشی اند و نقش بسزایی در آموزشهای همگانی دارند.