سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سیامک حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ایران
افشین قنبرزاده – شرکت ملی حفاری ایران
عبدالنبی هاشمی – کارشناس ارشد حفاری جهت دار

چکیده:
انتخاب مسیر مناسب درحفاری چاه های جهت دارعلیرغم آنکه متاثر ازشرایط عملیاتی نیز می باشد اما همواره مورد توجه خاص بود هاست یکی ازشاخصه های مهم درانتخاب این مسیر کمتری بودن میزان درگ و گشتاورعمالی به رشته حفاری می باشد این مهم بویژه درچاه های با دسترسی گسترده و با چاه های افقی بیش ازپیش نمایان میشود چرا که هرچه میزان درگ چاه با رشته حفاری کاهش پیدا کند امکان حفاری درحالت بدون چرخش رشته حفاری سریدن بیشتر میگردد بویژه آنکه امکان استفاده ازتکنولوژیهای جدید مستلزم صرف هزینه بیشتر می باشد دراین مقاله بهینه کردن مسیر یک چاه جهت دار با الگوی افزایش و حفظ زاویه با کمینه کردن میزان درگ اعمالی هبه رشته حفاری صورت می پذیرد بدیهی است هرچه میزان درگ کمتر شود امکان اعمال وزن بیشتر بروی مته و به طبع آن سرعت حفاری افزایش پیدا می کند جهت بهینه کردن مسیر حفاری ازالگوریتم ازدحام ذرت استفاده میگردد دراین روش با انتخاب عمق اندازه گیری شده نهایی هب عنوان تابع هدف و دخالت پاارمترهای مسیر نظیر شدت سگدست و زاویه نهایی چاه و تاثیر این پارامترها برروی درگ اعمالی به رشته حفاری مسیر بهینه برای دو حالت کوتاه ترین مسیر و کوتاه ترین مسیر با توجه به کمترین درگ اعمالی به رشته حفاری انتخاب میگردد.