سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیرا ادیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی –
ابراهیم فراهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
حمید مدنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
احیا مراتع بهدلایلی مانندتولید علوفه حفاظت آب وخاک و … اهمیت دارد باکتریهای محرک رشد و مواد هیومیکی اصلاح کننده جدیدی هستند که آب و موادغذایی را دراختیارگیاه قرار میدهند به منظور بررسی تاثیر مصرف باکتریهای محرک رشد و اسید هیومیک بررشد گیاه آتریپلکس کانسنس تحقیقی درسال 1391 درمزرعه دانشگاه آزاد اراک درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد اثرمتقابل باکتری محرک رشد و اسید هیومیک برصفات قطربزرگ وکوچک تاج پوشش شاخص سطح برگ وزن ساقه اشباع و eC ساقه معنی دار بود.