سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زینب مداحی – دانشجوی دکتری ارزیابی اراضی
احمد جلالیان – عضوهیئت علمی دانشگاه آزادخوراسگان
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:
هدف نهایی دریک فرایند تصمیم گیری دستی ابی به تصمیم ها و انتخاب های بهینه و صحیح است درتجزیه و تحلیل مسائل تعیین کاربری اراضی می بایست بطور همزمان حجم انبوهی ازمتغیرها درنظر گرفته شده و تصمیم گیری ها براساس ارزش و وزنه ریک ازاین متغیرها اتخاذ شود بدیهی است عدم توجه کافی به متغیرهای تاثیر گذار میتواند نتایج متصور ازتصمیم های اتخاذ شده را با شکست مواجه کرده و خسارت سنگینی را برجای گذارد به دیگر سخن موضوع فرایندهای تصمیمگیری عبارت ازمطالعه چگونگی اتخاذ تصمیم درعالم واقعیت می باشد به گونه ای که نتیجه عمل تصمیم ها و انتخابهای مناسب بهترین و موفقیت آمیز ترین باشد درکشورهایی که با شرایط زیست محیطی حساس و منابع طبیعی محدود تصمیم گیرندگان باید تصمیمات فنی خودرا طوری اتخاذ نمایند که ازلحاظ اکولوژیکی اقتصادی و اجتماعی قابل قبول باشد.