سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیرا ادیبی – دانشگاه آزاد اراک
نوراله عبدی –
ابراهیم فراهانی – مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
حمید مدنی – دانشگاه ازاد اراک

چکیده:
مراتع ایران درمناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند ازروشهای اصلاح مراتع کاشت گونه های سازگار است که علوفه خوش خوراکی داشته باشند باکتریهای محرک رشدوزئولیت برای جذب و نگهداری املاح و آبمورد نیاز گیاه استفاده میشوند به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت و باکتریهای محرک رشد بررشدگیاه آتریپلکس کانسنس آزمایشی درسال 1391 درقالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اراک اجرا شد نتایج نشان داد اثرمتقاب لباکتری محرک رشد وزئولیت برصفات ساقه ترساقه خشک بیوماس تروبیوماس خشک معنی دار بودند