سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محسن قائدی – دانشگاه آزاداسلامی شهرضا
محمدحسن وکیلی –
کبرا پورعبداله –
حمید اسدپور –

چکیده:
هدف این تحقیق پیش بینی وزن مخصوص نفت خام براساس پارامترهای دما فشارومیزان گاز H2S با استفاده ازمدل شبکه های عصبی می باشد درشبکه عصبی الگوریتم اموزش و تعدادنرون درلایه های پنهان مورد بررسی قرارگرفت که ساختاربهینه 3-8-1 و الگوریتم آموزش Levenberg-Mrquardt با R²=0.9054 و %AAD==0.0019وMSE=3.7352×10 -7 بدست آمد نتایج بدست آمده نشان میدهد توافق خوبی میان نتایج ازمایشگاهی و پیش بینی شده بوسیله شبکه عصبی می باشد باتوجه به نتیجه بدست آمده توسط مدل عصبی میتوان درصنعت نفت جهت پیش بینی وزن مخصوص نفت خام ازشبکه عصبی استفاده نمود.