سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر علی شفیعی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
دکتر آرش رزمخواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهندس مریم نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج

چکیده:

در این مقاله شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی مقادیر ضریب اطمینان و مشخصات سزح لغزش دایره ای بحرانی سدهای خاکی ناهمگن ضمن در نظر گرفتن تاثیر نیروی اینرسی زلزله ارائه شده است. ورودی های مدل شامل ارتفاع سد و کتانژانت زاویه شیب بالا دست، ضریب زلزله، ارتفاع آب، پارامترهای مقاومتی هسته و پوسته و فیلتر و خروجی های آن شامل ضریب اطمینان و شعاع دایره لغزش بحرانی می شود. برای آموزش و تست و ارزیابی شبکه از یک بانک اطلاعاتی شامل آنالیز پایداری بوسیله برنامه geoslope استفاده شذه است. در ادامه با بررسی مدلهای مختلف با تعداد نرون های میانی متفاوت و با توجه به شاخص های ارزیابی مدل که شامل ارزیابی محلی و ارزیابی بر اساس رفتار می شوند ساختار بهینه مدل از نظر تعداد نرون های میانی و مشخصات شبکه و توابع فعالیت آن انتخاب شده است.