سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضو هیأت علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و تهران
رضا خوش نظر – عضو هیأت علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و تهران

چکیده:

خوش نظرپرشکوهی (1380) در تحقیقی تحت عنوان بررسی سازگاری و مقایسه ارقام کلزا در مناطق سرد و معتدل، از میان 25 رقم جدید کلزا دو رقم به نام های Regent×Cobra و SLMO46 را به ترتیب با عملکردی معادل 2395 و 2276 کیلوگرم در هکتار به عنوان ارقام برتر برای استان قزوین معرفی نمود .
میرزاشاهی و همکاران (1382) در تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان وروش مصرف روی درزراعت کلزا در صفی آباد دزفول به این نتیجه رسیدند که تیمار مصرف 80 کیلوگرم در هکتار به صورت نواری با محلول پاشی با عملکرد 2747 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را دارا بود .
(1993) Grant and Baicly و (1991) Krauze & et alدر لهستان گزارش دادند که کلزا ( رقم زمستانه ) بسیار حساس به کمبود بـُر بوده و مصرف کودهای حاوی بـُر به ویژه اسید بوریک موجب افزایش عملکرد دانه شده و محتوی روغن دانه را افزایش داده و تا حدودی نیز باعث کاهش میزان اسید اروسیک گردید . مقادیر بیشتر بـُر ممکن است سبب ایجاد مسمومیت شده لذا از تماس آن با بذر باید اجتناب ورزید .
(1994) Rashid and et al در تحقیقات خود در خاک های آهکی پاکستان نتیجه گیری کردند که کاربرد بـُر عملکرد دانه کلزا را افزایش می دهد، به طوری که بیشترین میزان عملکرد نسبت به تیمار شاهد 43 درصد بود همچنین این پژوهشگران حد بحرانی بـُر در خاک با روش عصاره گیری آب داغ در کلزا را 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم پیشنهاد نمودند .