سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
شهرام امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی
راضیه رفیعی –
محسن کریمی –
میترا جعفری –

چکیده:
دراین مقاله با بکارگیری غشاء هیدروژنی درفرایند بستر متحرک نفتا ریفرمینگ میزان افزایش آروماتیک و هیدروژن تولیدی دراین فرایند بررسی شده است درابتدا با نوشتن معادلات جرم و انرژی برای راکتور متداول نفتا ریفرمینگ این راکتور مدلسازی شده است که نتایج حاصل ازآن با نتایج تجربی یک واحد صنعتی مطابقت خوبی را نشان میدهد سپس با بکارگیری غشاء Pd-Ag درراکتور فرایند نفتا ریفرمینگ هیدروژن تولیدی دریان فرایند جداسازی می شود به دلیل خارج کردن محصول هیدروژن ازمحیط و اکنش براساس اصل لوشاتلیه واکنش به سمت تولید مصول بیشتر پیش خواهد رفت لذا معادلات جرم و انرژی حاکم برراکتور غشایی نیز برای انجام مدلسازی آن نوشته میشود با حل این معادلات و رسم نمودارهای هیدروژن و اروماتیک میزان افزایش تولید این مواد نسبت به راکتور متداول بدست آمده است نتایج افزایش قابل قبول میزان تولید اروماتیک ها و هیدروژن درراکتور غشایی نسبت به راکتور متداول را نشان میدهند