سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهسا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین توکلی – استادیار دانشگاه زنجان
جلال صبا – دانشیار دانشگاه زنجان
مریم فلاحی عباسی – کارشناسی ارشد

چکیده:
دانه های روغنی پس ازغلات و درقمام دوم منابع مهم انرژی غذایی برای انسان به شمار میآیند وابستگی کشور به واردات روغن و تنگناهای بهوجود آمده دراین زمینه اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی را بیش ازپیش روشن می کند به منظور بررسی اثرمحلول پاشی هورمون سایتوکینین برافزایش عملکرد گلرنگ بهاره رقم گلدشت ازمایشی مزرعه ای دردو سال 1389-91 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان صورت گرفت این ازمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد بنزیل امینوپورین BAP با غلظت 50میکرومولار درزمان گلدهی چهاربارهنگام عصروبه فاصله یکروز درمیان برروی طبقها اسپری گردید صفات تعداددانه درطبق وزن هزاردانه عملکرد دانه درصد روغن و عملکرد روغن با کاربرد هورمون سایتوکینین بطور معنی داری افزایش پیدا کرد.